Logo - LeidenUniv
Logo - CUHK

Search results: 3 records found; displaying records 1 to 3

Title: Sporten van de ladder / Keizer Yao et al.
Author(s): 堯帝 Yao Di (♂), ca. 2000 BC (pp. 5)
孔子 Confucius (♂), 551-479 BC (pp. 6-16)
Xi Jun (♂), ca. 105 BC (pp. 18)
陶淵明 Tao Yuanming (♂), 365-427 (pp. 22-23)
梁武帝 Liang Wu Di (♂), 464-549 (pp. 24)
梁簡文帝 Liang Jian Wen Di (♂), 503-551 (pp. 25)
隨煬帝 Sui Yang Di (♂), 569-618 (pp. 26)
Xie Daoheng (♂), 7th cent. (pp. 27)
陳子昂 Chen Zi'ang (♂), 661-702 (pp. 28)
Wang Seng-yu (pp. 30)
張九齡 Zhang Jiuling (♂), 673-740 (pp. 31)
孟浩然 Meng Haoran (♂), 689-740 (pp. 32)
李白 Li Bai (♂), 701-762 (pp. 33-42)
王維 Wang Wei (♂), 699-761 (pp. 43-51)
裴迪 Pei Di (♂), 8th cent. (pp. 52-54)
王翰 Wang Han (♂), 8th cent. (pp. 55)
張旭 Zhang Xu (♂), 8th cent. (pp. 56)
王昌齡 Wang Changling (♂), 698-757 (pp. 57-59)
劉方平 Liu Fangping (♂), 8th cent. (pp. 60)
杜甫 Du Fu (♂), 712-770 (pp. 61-81)
岑參 Cen Shen (♂), 714-770 (pp. 82)
劉長卿 Liu Changqing (♂), 709-780 (pp. 83-84)
權德輿 Quan Deyu (♂), 759-818 (pp. 85)
張繼 Zhang Ji (♂), 8th cent. (pp. 86-88)
王建 Wang Jian (♂), ca. 760-830 (pp. 89)
白居易 Bai Juyi (♂), 772-846 (pp. 90-95)
王之渙 Wang Zhihuan (♂), 688-742 (pp. 96-97)
柳宗元 Liu Zongyuan (♂), 773-819 (pp. 98)
韋應物 Wei Yingwu (♂), 737-ca. 790 (pp. 99-104)
杜牧 Du Mu (♂), 803-852 (pp. 105-108)
李商隱 Li Shangyin (♂), 812-858 (pp. 109-111)
賈島 Jia Dao (♂), 779-843 (pp. 112)
李賀 Li He (♂), 791-817 (pp. 113-114)
李益 Li Yi (♂), 748-829 (pp. 115)
陳陶 Chen Tao (♂), ca. 812-885 (pp. 116)
貫休 Guan Xiu (♂), 832-912 (pp. 117)
張祜 Zhang Hu (♂), ca. 800 (pp. 118)
溫庭筠 Wen Tingyun (♂), 812-ca. 870 (pp. 119)
高蟾 Gao Chan (♂), 9th cent. (pp. 120)
王駕 Wang Jia (♂), ca. 900 (pp. 121)
范仲淹 Fan Zhongyan (♂), 989-1052 (pp. 122)
楊億 Yang Yi (♂), 974-1020 (pp. 123)
Moqi Yong (♂), ca. 1100 (pp. 124)
楊萬里 Yang Wanli (♂), 1127-1206 (pp. 125)
陸游 Lu You (♂), 1125-1210 (pp. 126-131)
王伯成 Wang Bocheng (♂), 13th cent. (pp. 132)
Song Fanghu (♂), 14th cent. (pp. 133)
盧摯? Lu Zhi (♂), 1235-1300 (pp. 134)
Zhao Guanxiao (♂), 18th cent. (pp. 135)
Translator(s): Hussem, Willem
Imprint: Amsterdam: De bezige bij, 1974
Notes: Relay translation?
Subjects: Poetry - Classical
Title: Verzen van Wang Wei (701-761) / Wang Wei
Author(s): 王維 Wang Wei (♂), 699-761
Translator(s): Hussem, Willem
Imprint: Zaandijk: Klaas Woudt, 1972
Subjects: Poetry - Classical
Title: Gisteren voor vandaag / Liang Hung et al.
Author(s): 梁鴻 Liang Hong (♂), 1st cent. (pp. 6)
王粲 Wang Can (♂), 177-217 (pp. 8)
陶淵明 Tao Yuanming (♂), 365-427 (pp. 9-10)
陸凱 Lu Kai (♂), 5th cent. (pp. 11)
范雲 Fan Yun, 451-503 (pp. 12)
王融 Wang Rong (♂), 468-494 (pp. 13)
梁簡文帝 Liang Jian Wen Di (♂), 503-551 (pp. 14)
侯氏 Hou Shi (♀), 7th cent. (pp. 15)
王維 Wang Wei (♂), 699-761 (pp. 16-26)
李白 Li Bai (♂), 701-762 (pp. 27-31)
岑參 Cen Shen (♂), 714-770 (pp. 32)
孟郊 Meng Jiao (♂), 751-814 (pp. 34)
張繼 Zhang Ji (♂), 8th cent. (pp. 35)
白居易 Bai Juyi (♂), 772-846 (pp. 36-41)
韓愈 Han Yu (♂), 768-824 (pp. 42)
杜牧 Du Mu (♂), 803-852 (pp. 43-45)
李商隱 Li Shangyin (♂), 812-858 (pp. 46-47)
杜秋 Du Qiu (♂), 9th cent. (pp. 48)
于濆 Yu Fen (♂), 9th cent. (pp. 49)
羅隱 Luo Yin (♂), 833-910 (pp. 50)
朱貞白 Zhu Zhenbai (♂), 9th cent. (pp. 51)
陸龜蒙 Lu Guimeng (♂), 9th cent. (pp. 52)
沈詢 Shen Xun (♂), d. 864 (pp. 53)
施肩吾 Shi Jianwu (♂), 9th cent. (pp. 54)
Tu Sin-yu (pp. 55)
子蘭 Zi Lan (♂), ca. 869-904 (pp. 56)
歐陽修 Ouyang Xiu (♂), 1007-1072 (pp. 57-58)
蘇軾 Su Shi (♂), 1036-1101 (pp. 59)
向鎬 Xiang Gao (♂), 11th cent. (pp. 60)
Chen Shanmin (♂), 13th cent. (pp. 61)
陳杰 Chen Jie (♂), 13th cent. (pp. 62)
楊繼盛 Yang Jisheng (♂), 1516-1555 (pp. 63)
王彥泓 Wang Yanhong (♂), 1620-1680 (pp. 64)
王吉武 Wang Jiwu (♂), 1645-1725 (pp. 65)
袁枚 Yuan Mei (♂), 1715-1797 (pp. 66-68)
Translator(s): Hussem, Willem
Imprint: Amsterdam: De Bezige Bij, 1971
Notes: Relay translation from the English.
Subjects: Poetry - Classical

Search:


Advanced search

Browse:

Authors
Translators/editors
Titles (Dutch)
Titles (Chinese)
Subjects

Contribute:

Contribute an entry

 

Designed by Qi Zheng, 2008 Maintained by Van Stein & Groentjes B.V., 2020