Logo - LeidenUniv
Logo - CUHK

Search results: 174 records found; displaying records 1 to 10 (page 1 of 18)

Next >Last >>
Title: Dronken in de lente, de Chinese gedichten van J. Slauerhoff / Kong Foe Tse et al.
Author(s): 孔子 Confucius (♂), 551-479 BC (pp. 24-27)
漢武帝 Han Wu Di (♂), 156-87 BC (pp. 28-35)
陶淵明 Tao Yuanming (♂), 365-427 (pp. 40-50)
梁簡文帝 Liang Jian Wen Di (♂), 503-551 (pp. 51)
隨煬帝 Sui Yang Di (♂), 569-618 (pp. 54-55)
李白 Li Bai (♂), 701-762 (pp. 56-63)
杜甫 Du Fu (♂), 712-770 (pp. 64)
元結 Yuan Jie (♂), 719-772 (pp. 65)
王建 Wang Jian (♂), ca. 760-830 (pp. 66)
白居易 Bai Juyi (♂), 772-846 (pp. 68-101)
張泌 Zhang Bi (♂), 937-971 (pp. 102-103)
陸游 Lu You (♂), 1125-1210 (pp. 104-105)
趙孟頫 Zhao Mengfu (♂), 1254-1322 (pp. 106)
施閏章 Shi Runzhang (♂), 1619-1683 (pp. 108-109)
Translator(s): Slauerhoff, J.
Imprint: Leiden: Barabinsk, 1993
Subjects: Poetry - Classical
Title: Yoeng Poe Tsjoeng / Tao-Sjen et al.
Author(s): 陶淵明 Tao Yuanming (♂), 365-427
孔子 Confucius (♂), 551-479 BC
漢武帝 Han Wu Di (♂), 156-87 BC
白居易 Bai Juyi (♂), 772-846
Translator(s): Slauerhoff, J.
Imprint: Maastricht & Brussel: A.A.M. Stols, 1930
Orig. title: 用不中 / 陶淵明著.
Subjects: Poetry - Classical
Title: Golven der gele rivier / Tsjiè K'ang et al.
Author(s): Tsjiè K'ang
陶淵明 Tao Yuanming (♂), 365-427
屈原 Qu Yuan (♂), ca. 339-278? BC
隨煬帝 Sui Yang Di (♂), 569-618
李白 Li Bai (♂), 701-762
杜甫 Du Fu (♂), 712-770
Xuanzong
杜光庭 Du Guangting (♂), 850-933
白居易 Bai Juyi (♂), 772-846
蘇軾 Su Shi (♂), 1036-1101
王安石 Wang Anshi (♂), 1021-1086
Tê Sjang
Mau Tsji-Ling
Sjuu Tswo
Tsj'oe Tsing
Tsjang Ling-Yi
徐志摩 Xu Zhimo (♂), 1895-1931
郭沫若 Guo Moruo (♂), 1892-1978
魯迅 Lu Xun (♂), 1881-1936
毛澤東 Mao Zedong (♂), 1893-1976
Translator(s): Last, Jef
Imprint: 's Gravenhage: Boucher, 1962
Orig. title: 黃河之浪 / 著.
Subjects: Poetry - Classical
Title: De onthoofde feministe: leven en werk van schrijvende vrouwen in het Chinese keizerrijk van de vroege tweede eeuw v. Chr. tot de eerste jaren van de twintigste eeuw / Ban Zhao et al.
Author(s): 班昭 Ban Zhao, ca. 48-ca. 118
左棻 Zuo Fen (♂), 3rd cent.
上官婉兒 Shangguan Wan'er (♀), 664?-710
李清照 Li Qingzhao (♀), 1084-1151
朱淑真 Zhu Shuzhen (♀), 12th cent.
管道昇 Guan Daosheng, 1262-1319
鄭允端 Zheng Yunduan (♂), 1327-1356
賀雙卿 He Shuangqing (♀), ca. 1712-?
秋瑾 Qiu Jin (♀), 1875-1907
Translator(s): Idema, Wilt L.
Imprint: Amsterdam/Antwerpen: Atlas, 1999
Subjects: Fiction - Classical
Poetry - Classical
Title: Vrouwenschrift: verhalen en liederen in het geheime vrouwenschrift van Jiangyong
Translator(s): Idema, Wilt L.
Imprint: Amsterdam: Meulenhoff, 1996
Subjects: Fiction - Classical
Poetry - Classical
Title: Wie zich pas heeft gebaad, tikt het stof van zijn kap, gedichten in fu-vorm uit de tweede eeuw v. Chr.-vijfde eeuw n.Chr. / Song Yu et al.
Author(s): 宋玉 Song Yu (♂), 3rd cent. BC (pp. 9-11)
賈誼 Jia Yi (♂), 201-169 BC (pp. 12-15)
Lu Qiaoru (♂), 2nd cent. BC (pp. 16)
張衡 Zhang Heng (♂), 78-139 (pp. 17-19)
禰衡 Mi Heng (♂), 173-198 (pp. 20-23)
王粲 Wang Can (♂), 177-217 (pp. 24-25)
張華 Zhang Hua (♂), 232-300 (pp. 26-28)
潘岳 Pan Yue (♂), 247-300 (pp. 29-31)
陶淵明 Tao Yuanming (♂), 365-427 (pp. 32-33)
謝惠連 Xie Huilian (♂), 397-433 (pp. 34-38)
鮑照 Bao Zhao (♂), ca. 414-466 (pp. 39-42)
Translator(s): Idema, Wilt L.
Imprint: Leiden: Stichting De Lantaarn, 1985
Orig. title: 兩漢魏晉小賦選集 / 宋玉著.
Subjects: Poetry - Classical
Title: Sporten van de ladder / Keizer Yao et al.
Author(s): 堯帝 Yao Di (♂), ca. 2000 BC (pp. 5)
孔子 Confucius (♂), 551-479 BC (pp. 6-16)
Xi Jun (♂), ca. 105 BC (pp. 18)
陶淵明 Tao Yuanming (♂), 365-427 (pp. 22-23)
梁武帝 Liang Wu Di (♂), 464-549 (pp. 24)
梁簡文帝 Liang Jian Wen Di (♂), 503-551 (pp. 25)
隨煬帝 Sui Yang Di (♂), 569-618 (pp. 26)
Xie Daoheng (♂), 7th cent. (pp. 27)
陳子昂 Chen Zi'ang (♂), 661-702 (pp. 28)
Wang Seng-yu (pp. 30)
張九齡 Zhang Jiuling (♂), 673-740 (pp. 31)
孟浩然 Meng Haoran (♂), 689-740 (pp. 32)
李白 Li Bai (♂), 701-762 (pp. 33-42)
王維 Wang Wei (♂), 699-761 (pp. 43-51)
裴迪 Pei Di (♂), 8th cent. (pp. 52-54)
王翰 Wang Han (♂), 8th cent. (pp. 55)
張旭 Zhang Xu (♂), 8th cent. (pp. 56)
王昌齡 Wang Changling (♂), 698-757 (pp. 57-59)
劉方平 Liu Fangping (♂), 8th cent. (pp. 60)
杜甫 Du Fu (♂), 712-770 (pp. 61-81)
岑參 Cen Shen (♂), 714-770 (pp. 82)
劉長卿 Liu Changqing (♂), 709-780 (pp. 83-84)
權德輿 Quan Deyu (♂), 759-818 (pp. 85)
張繼 Zhang Ji (♂), 8th cent. (pp. 86-88)
王建 Wang Jian (♂), ca. 760-830 (pp. 89)
白居易 Bai Juyi (♂), 772-846 (pp. 90-95)
王之渙 Wang Zhihuan (♂), 688-742 (pp. 96-97)
柳宗元 Liu Zongyuan (♂), 773-819 (pp. 98)
韋應物 Wei Yingwu (♂), 737-ca. 790 (pp. 99-104)
杜牧 Du Mu (♂), 803-852 (pp. 105-108)
李商隱 Li Shangyin (♂), 812-858 (pp. 109-111)
賈島 Jia Dao (♂), 779-843 (pp. 112)
李賀 Li He (♂), 791-817 (pp. 113-114)
李益 Li Yi (♂), 748-829 (pp. 115)
陳陶 Chen Tao (♂), ca. 812-885 (pp. 116)
貫休 Guan Xiu (♂), 832-912 (pp. 117)
張祜 Zhang Hu (♂), ca. 800 (pp. 118)
溫庭筠 Wen Tingyun (♂), 812-ca. 870 (pp. 119)
高蟾 Gao Chan (♂), 9th cent. (pp. 120)
王駕 Wang Jia (♂), ca. 900 (pp. 121)
范仲淹 Fan Zhongyan (♂), 989-1052 (pp. 122)
楊億 Yang Yi (♂), 974-1020 (pp. 123)
Moqi Yong (♂), ca. 1100 (pp. 124)
楊萬里 Yang Wanli (♂), 1127-1206 (pp. 125)
陸游 Lu You (♂), 1125-1210 (pp. 126-131)
王伯成 Wang Bocheng (♂), 13th cent. (pp. 132)
Song Fanghu (♂), 14th cent. (pp. 133)
盧摯? Lu Zhi (♂), 1235-1300 (pp. 134)
Zhao Guanxiao (♂), 18th cent. (pp. 135)
Translator(s): Hussem, Willem
Imprint: Amsterdam: De bezige bij, 1974
Notes: Relay translation?
Subjects: Poetry - Classical
Title: Gedichten en proza / Bai Juyi
Author(s): 白居易 Bai Juyi (♂), 772-846
Translator(s): Idema, Wilt L.
Imprint: Amsterdam: Atlas, 2001
Subjects: Poetry - Classical
Title: Sji Tsjing, het Klassieke Boek der Oden
Translator(s): Schotman, Johan W.
Imprint: Deventer: Kluwer, 1969
Orig. title: 詩經
Subjects: Poetry - Classical
Title: Gedichten voor China / Anonymous et al.
Author(s): 無名氏 Anonymous
賈誼 Jia Yi (♂), 201-169 BC
梁鴻 Liang Hong (♂), 1st cent.
曹操 Cao Cao (♂), 155-220
陶淵明 Tao Yuanming (♂), 365-427
李白 Li Bai (♂), 701-762
杜甫 Du Fu (♂), 712-770
白居易 Bai Juyi (♂), 772-846
陳陶 Chen Tao (♂), ca. 812-885
曹松 Cao Song (♂), ca. 830-na 901
Deng Laowu (♂), 1884-1911
徐志摩 Xu Zhimo (♂), 1895-1931
聞一多 Wen Yiduo (♂), 1899-1946
魯迅 Lu Xun (♂), 1881-1936
卞之琳 Bian Zhilin (♂), 1910-2000
藏克家 Zang Kejia (♂), 1905-2004
艾青 Ai Qing (♂), 1910-1996
戴望舒 Dai Wangshu (♂), 1905-1950
蔡其矯 Cai Qijiao (♂), 1918-2007
北島 Bei Dao (♂), 1949-
舒婷 Shu Ting (♀), 1952-
顧城 Gu Cheng (♂), 1956-1993
芒克 Mang Ke (♂), 1951-
食指 Shi Zhi (♂), 1948-
楊煉 Yang Lian (♂), 1955-
江河 Jiang He (♂), 1949-
多多 Duoduo (♂), 1951-
Sun Yi (♂), 20th cent.
西川 Xi Chuan (♂), 1963-
莫非 Mo Fei (♂), 1961-
Hou Dejian (♂), 20th cent.
Translator(s): Bronkhorst, Daan; Crevel, Maghiel van; Haft, Lloyd; Hockx, Michel
Imprint: Breda: De Geus, 1989
Subjects: Poetry - Classical
Poetry - Modern - Mainland China
Next >Last >>

Search:


Advanced search

Browse:

Authors
Translators/editors
Titles (Dutch)
Titles (Chinese)
Subjects

Contribute:

Contribute an entry

 

Designed by Qi Zheng, 2008 Maintained by Van Stein & Groentjes B.V., 2020