Logo - LeidenUniv
Logo - CUHK

Search results: 2 records found; displaying records 1 to 2

Title: Honderd Chinese gedichten, van 400 tot 1400 / Tao Yüan-ming et al.
Author(s): 陶淵明 Tao Yuanming (♂), 365-427
王維 Wang Wei (♂), 699-761
李白 Li Bai (♂), 701-762
杜甫 Du Fu (♂), 712-770
孟郊 Meng Jiao (♂), 751-814
白居易 Bai Juyi (♂), 772-846
柳宗元 Liu Zongyuan (♂), 773-819
元稹 Yuan Zhen (♂), 779-831
李賀 Li He (♂), 791-817
杜牧 Du Mu (♂), 803-852
李商隱 Li Shangyin (♂), 812-858
李煜 Li Yu (♂), 937-978
梅堯臣 Mei Yaochen (♂), 1002-1060
蘇軾 Su Shi (♂), 1036-1101
李清照 Li Qingzhao (♀), 1084-1151
楊萬里 Yang Wanli (♂), 1127-1206
關漢卿 Guan Hanqing (♂), 13th cent.
馬致遠 Ma Zhiyuan (♂), ca. 1260-1335
Translator(s): Bronkhorst, Daan
Imprint: Baarn: De Prom, 1985
Subjects: Poetry - Classical
Title: Chinese dichters, drieduizend jaar poëzie / Anonymous et al.
Author(s): 無名氏 Anonymous
賀知章 He Zhizhang (♂), 659-744
孟浩然 Meng Haoran (♂), 689-740
王維 Wang Wei (♂), 699-761
崔顥 Cui Hao (♂), d. 754
王昌齡 Wang Changling (♂), 698-757
劉長卿 Liu Changqing (♂), 709-780
李白 Li Bai (♂), 701-762
李端 Li Duan (♂), 8th cent.
張祜 Zhang Hu (♂), ca. 800
朱慶餘 Zhu Qingyu (♂), ca. 800
韋應物 Wei Yingwu (♂), 737-ca. 790
張繼 Zhang Ji (♂), 8th cent.
子蘭 Zi Lan (♂), ca. 869-904
李頻 Li Pin (♂), 9th cent.
杜甫 Du Fu (♂), 712-770
白居易 Bai Juyi (♂), 772-846
元稹 Yuan Zhen (♂), 779-831
子夜 Zi Ye (♂), 3rd-4th cent.
薛濤 Xue Tao (♂), 770-832
李清照 Li Qingzhao (♀), 1084-1151
朱淑真 Zhu Shuzhen (♀), 12th cent.
黃峨 Huang E (♀), 1498-1569
吳藻 Wu Zao (♂), ca. 1796-ca. 1862
冰心 Bing Xin (♀), 1900-1999
鄭敏 Zheng Min (♀), 1920-2022
毛澤東 Mao Zedong (♂), 1893-1976
魯迅 Lu Xun (♂), 1881-1936
艾青 Ai Qing (♂), 1910-1996
聞一多 Wen Yiduo (♂), 1899-1946
李金髮 Li Jinfa (♂), 1900-1976
潘漠華 Pan Mohua (♂), 1902-1934
穆旦 Mu Dan (♂), 1918-1977
Tang Qi (♂), 1920-1990
北島 Bei Dao (♂), 1949-
顧城 Gu Cheng (♂), 1956-1993
舒婷 Shu Ting (♀), 1952-
多多 Duoduo (♂), 1951-
Bai Dang (♂), 20th cent.
Translator(s): Bronkhorst, Daan
Imprint: Baarn: De Prom, 1994
Subjects: Poetry - Classical
Poetry - Modern - Mainland China
Poetry - Modern

Search:


Advanced search

Browse:

Authors
Translators/editors
Titles (Dutch)
Titles (Chinese)
Subjects

Contribute:

Contribute an entry

 

Designed by Qi Zheng, 2008 Maintained by Van Stein & Groentjes B.V., 2020