Logo - LeidenUniv
Logo - CUHK

Search results: 2 records found; displaying records 1 to 2

Title: Gisteren voor vandaag / Liang Hung et al.
Author(s): 梁鴻 Liang Hong (♂), 1st cent. (pp. 6)
王粲 Wang Can (♂), 177-217 (pp. 8)
陶淵明 Tao Yuanming (♂), 365-427 (pp. 9-10)
陸凱 Lu Kai (♂), 5th cent. (pp. 11)
范雲 Fan Yun, 451-503 (pp. 12)
王融 Wang Rong (♂), 468-494 (pp. 13)
梁簡文帝 Liang Jian Wen Di (♂), 503-551 (pp. 14)
侯氏 Hou Shi (♀), 7th cent. (pp. 15)
王維 Wang Wei (♂), 699-761 (pp. 16-26)
李白 Li Bai (♂), 701-762 (pp. 27-31)
岑參 Cen Shen (♂), 714-770 (pp. 32)
孟郊 Meng Jiao (♂), 751-814 (pp. 34)
張繼 Zhang Ji (♂), 8th cent. (pp. 35)
白居易 Bai Juyi (♂), 772-846 (pp. 36-41)
韓愈 Han Yu (♂), 768-824 (pp. 42)
杜牧 Du Mu (♂), 803-852 (pp. 43-45)
李商隱 Li Shangyin (♂), 812-858 (pp. 46-47)
杜秋 Du Qiu (♂), 9th cent. (pp. 48)
于濆 Yu Fen (♂), 9th cent. (pp. 49)
羅隱 Luo Yin (♂), 833-910 (pp. 50)
朱貞白 Zhu Zhenbai (♂), 9th cent. (pp. 51)
陸龜蒙 Lu Guimeng (♂), 9th cent. (pp. 52)
沈詢 Shen Xun (♂), d. 864 (pp. 53)
施肩吾 Shi Jianwu (♂), 9th cent. (pp. 54)
Tu Sin-yu (pp. 55)
子蘭 Zi Lan (♂), ca. 869-904 (pp. 56)
歐陽修 Ouyang Xiu (♂), 1007-1072 (pp. 57-58)
蘇軾 Su Shi (♂), 1036-1101 (pp. 59)
向鎬 Xiang Gao (♂), 11th cent. (pp. 60)
Chen Shanmin (♂), 13th cent. (pp. 61)
陳杰 Chen Jie (♂), 13th cent. (pp. 62)
楊繼盛 Yang Jisheng (♂), 1516-1555 (pp. 63)
王彥泓 Wang Yanhong (♂), 1620-1680 (pp. 64)
王吉武 Wang Jiwu (♂), 1645-1725 (pp. 65)
袁枚 Yuan Mei (♂), 1715-1797 (pp. 66-68)
Translator(s): Hussem, Willem
Imprint: Amsterdam: De Bezige Bij, 1971
Notes: Relay translation from the English.
Subjects: Poetry - Classical
Title: Chinese dichters, drieduizend jaar poëzie / Anonymous et al.
Author(s): 無名氏 Anonymous
賀知章 He Zhizhang (♂), 659-744
孟浩然 Meng Haoran (♂), 689-740
王維 Wang Wei (♂), 699-761
崔顥 Cui Hao (♂), d. 754
王昌齡 Wang Changling (♂), 698-757
劉長卿 Liu Changqing (♂), 709-780
李白 Li Bai (♂), 701-762
李端 Li Duan (♂), 8th cent.
張祜 Zhang Hu (♂), ca. 800
朱慶餘 Zhu Qingyu (♂), ca. 800
韋應物 Wei Yingwu (♂), 737-ca. 790
張繼 Zhang Ji (♂), 8th cent.
子蘭 Zi Lan (♂), ca. 869-904
李頻 Li Pin (♂), 9th cent.
杜甫 Du Fu (♂), 712-770
白居易 Bai Juyi (♂), 772-846
元稹 Yuan Zhen (♂), 779-831
子夜 Zi Ye (♂), 3rd-4th cent.
薛濤 Xue Tao (♂), 770-832
李清照 Li Qingzhao (♀), 1084-1151
朱淑真 Zhu Shuzhen (♀), 12th cent.
黃峨 Huang E (♀), 1498-1569
吳藻 Wu Zao (♂), ca. 1796-ca. 1862
冰心 Bing Xin (♀), 1900-1999
鄭敏 Zheng Min (♀), 1920-2022
毛澤東 Mao Zedong (♂), 1893-1976
魯迅 Lu Xun (♂), 1881-1936
艾青 Ai Qing (♂), 1910-1996
聞一多 Wen Yiduo (♂), 1899-1946
李金髮 Li Jinfa (♂), 1900-1976
潘漠華 Pan Mohua (♂), 1902-1934
穆旦 Mu Dan (♂), 1918-1977
Tang Qi (♂), 1920-1990
北島 Bei Dao (♂), 1949-
顧城 Gu Cheng (♂), 1956-1993
舒婷 Shu Ting (♀), 1952-
多多 Duoduo (♂), 1951-
Bai Dang (♂), 20th cent.
Translator(s): Bronkhorst, Daan
Imprint: Baarn: De Prom, 1994
Subjects: Poetry - Classical
Poetry - Modern - Mainland China
Poetry - Modern

Search:


Advanced search

Browse:

Authors
Translators/editors
Titles (Dutch)
Titles (Chinese)
Subjects

Contribute:

Contribute an entry

 

Designed by Qi Zheng, 2008 Maintained by Van Stein & Groentjes B.V., 2020