Logo - LeidenUniv
Logo - CUHK

Search results: 5 records found; displaying records 1 to 5

Title: Golven der gele rivier / Tsjiè K'ang et al.
Author(s): Tsjiè K'ang
陶淵明 Tao Yuanming (♂), 365-427
屈原 Qu Yuan (♂), ca. 339-278? BC
隨煬帝 Sui Yang Di (♂), 569-618
李白 Li Bai (♂), 701-762
杜甫 Du Fu (♂), 712-770
Xuanzong
杜光庭 Du Guangting (♂), 850-933
白居易 Bai Juyi (♂), 772-846
蘇軾 Su Shi (♂), 1036-1101
王安石 Wang Anshi (♂), 1021-1086
Tê Sjang
Mau Tsji-Ling
Sjuu Tswo
Tsj'oe Tsing
Tsjang Ling-Yi
徐志摩 Xu Zhimo (♂), 1895-1931
郭沫若 Guo Moruo (♂), 1892-1978
魯迅 Lu Xun (♂), 1881-1936
毛澤東 Mao Zedong (♂), 1893-1976
Translator(s): Last, Jef
Imprint: 's Gravenhage: Boucher, 1962
Orig. title: 黃河之浪 / 著.
Subjects: Poetry - Classical
Title: Gedichten voor China / Anonymous et al.
Author(s): 無名氏 Anonymous
賈誼 Jia Yi (♂), 201-169 BC
梁鴻 Liang Hong (♂), 1st cent.
曹操 Cao Cao (♂), 155-220
陶淵明 Tao Yuanming (♂), 365-427
李白 Li Bai (♂), 701-762
杜甫 Du Fu (♂), 712-770
白居易 Bai Juyi (♂), 772-846
陳陶 Chen Tao (♂), ca. 812-885
曹松 Cao Song (♂), ca. 830-na 901
Deng Laowu (♂), 1884-1911
徐志摩 Xu Zhimo (♂), 1895-1931
聞一多 Wen Yiduo (♂), 1899-1946
魯迅 Lu Xun (♂), 1881-1936
卞之琳 Bian Zhilin (♂), 1910-2000
藏克家 Zang Kejia (♂), 1905-2004
艾青 Ai Qing (♂), 1910-1996
戴望舒 Dai Wangshu (♂), 1905-1950
蔡其矯 Cai Qijiao (♂), 1918-2007
北島 Bei Dao (♂), 1949-
舒婷 Shu Ting (♀), 1952-
顧城 Gu Cheng (♂), 1956-1993
芒克 Mang Ke (♂), 1951-
食指 Shi Zhi (♂), 1948-
楊煉 Yang Lian (♂), 1955-
江河 Jiang He (♂), 1949-
多多 Duoduo (♂), 1951-
Sun Yi (♂), 20th cent.
西川 Xi Chuan (♂), 1963-
莫非 Mo Fei (♂), 1961-
Hou Dejian (♂), 20th cent.
Translator(s): Bronkhorst, Daan; Crevel, Maghiel van; Haft, Lloyd; Hockx, Michel
Imprint: Breda: De Geus, 1989
Subjects: Poetry - Classical
Poetry - Modern - Mainland China
Title: Vijfhonderd opzichters van vijfhonderd bibliotheken doven de lichten, gedichten uit China, Taiwan, Korea en Japan / Wang Wei et al.
Author(s): 王維 Wang Wei (♂), 699-761
邵雍 Shao Yong (♂), 1011-1077
呂洞賓 Lü Dongbin (♂), 798-?
徐光啓 Xu Guangqi (♂), 1562-1633
鄭燮 Zheng Xie (♂), 1693-1765
魯迅 Lu Xun (♂), 1881-1936
羅大岡 Luo Dagang (♂), 1909-
吳興華 Wu Xinghua (♂), 1921-1966
戴望舒 Dai Wangshu (♂), 1905-1950
陳敬容 Chen Jingrong (♂), 1917-1989
徐志摩 Xu Zhimo (♂), 1895-1931
管管 Guan Guan (♂), 1930-
羅青 Luo Qing (♂), 1948-
Translator(s): Haft, Lloyd; Schipper, Kristofer; Dudink, Ad; Zürcher, Erik; Idema, Wilt L.; Hockx, Michel; Sybesma, Rint; Crevel, Maghiel van; Marijnissen, Silvia
Imprint: Leiden: Plantage, 1997
Subjects: Poetry - Modern - Mainland China
Poetry - Modern - Taiwan
Poetry - Modern
Title: Het genot van een sneeuwvlokje / Xu Zhimo
Author(s): 徐志摩 Xu Zhimo (♂), 1895-1931
Translator(s): Camp, Karen Van
Appeared in: Het Trage Vuur 22 (July 2003), pp. 71
Subjects: Poetry
Title: De liefde, wat is dat eigenlijk voor iets? / Xu Zhimo
Author(s): 徐志摩 Xu Zhimo (♂), 1895-1931
Translator(s): Camp, Karen Van
Appeared in: Het Trage Vuur 22 (July 2003), pp. 72-73
Subjects: Poetry

Search:


Advanced search

Browse:

Authors
Translators/editors
Titles (Dutch)
Titles (Chinese)
Subjects

Contribute:

Contribute an entry

 

Designed by Qi Zheng, 2008 Maintained by Van Stein & Groentjes B.V., 2020