Logo - LeidenUniv
Logo - CUHK

Search results: 24 records found; displaying records 1 to 10 (page 1 of 3)

Next >Last >>
Title: Dronken in de lente, de Chinese gedichten van J. Slauerhoff / Kong Foe Tse et al.
Author(s): 孔子 Confucius (♂), 551-479 BC (pp. 24-27)
漢武帝 Han Wu Di (♂), 156-87 BC (pp. 28-35)
陶淵明 Tao Yuanming (♂), 365-427 (pp. 40-50)
梁簡文帝 Liang Jian Wen Di (♂), 503-551 (pp. 51)
隨煬帝 Sui Yang Di (♂), 569-618 (pp. 54-55)
李白 Li Bai (♂), 701-762 (pp. 56-63)
杜甫 Du Fu (♂), 712-770 (pp. 64)
元結 Yuan Jie (♂), 719-772 (pp. 65)
王建 Wang Jian (♂), ca. 760-830 (pp. 66)
白居易 Bai Juyi (♂), 772-846 (pp. 68-101)
張泌 Zhang Bi (♂), 937-971 (pp. 102-103)
陸游 Lu You (♂), 1125-1210 (pp. 104-105)
趙孟頫 Zhao Mengfu (♂), 1254-1322 (pp. 106)
施閏章 Shi Runzhang (♂), 1619-1683 (pp. 108-109)
Translator(s): Slauerhoff, J.
Imprint: Leiden: Barabinsk, 1993
Subjects: Poetry - Classical
Title: Golven der gele rivier / Tsjiè K'ang et al.
Author(s): Tsjiè K'ang
陶淵明 Tao Yuanming (♂), 365-427
屈原 Qu Yuan (♂), ca. 339-278? BC
隨煬帝 Sui Yang Di (♂), 569-618
李白 Li Bai (♂), 701-762
杜甫 Du Fu (♂), 712-770
Xuanzong
杜光庭 Du Guangting (♂), 850-933
白居易 Bai Juyi (♂), 772-846
蘇軾 Su Shi (♂), 1036-1101
王安石 Wang Anshi (♂), 1021-1086
Tê Sjang
Mau Tsji-Ling
Sjuu Tswo
Tsj'oe Tsing
Tsjang Ling-Yi
徐志摩 Xu Zhimo (♂), 1895-1931
郭沫若 Guo Moruo (♂), 1892-1978
魯迅 Lu Xun (♂), 1881-1936
毛澤東 Mao Zedong (♂), 1893-1976
Translator(s): Last, Jef
Imprint: 's Gravenhage: Boucher, 1962
Orig. title: 黃河之浪 / 著.
Subjects: Poetry - Classical
Title: Sporten van de ladder / Keizer Yao et al.
Author(s): 堯帝 Yao Di (♂), ca. 2000 BC (pp. 5)
孔子 Confucius (♂), 551-479 BC (pp. 6-16)
Xi Jun (♂), ca. 105 BC (pp. 18)
陶淵明 Tao Yuanming (♂), 365-427 (pp. 22-23)
梁武帝 Liang Wu Di (♂), 464-549 (pp. 24)
梁簡文帝 Liang Jian Wen Di (♂), 503-551 (pp. 25)
隨煬帝 Sui Yang Di (♂), 569-618 (pp. 26)
Xie Daoheng (♂), 7th cent. (pp. 27)
陳子昂 Chen Zi'ang (♂), 661-702 (pp. 28)
Wang Seng-yu (pp. 30)
張九齡 Zhang Jiuling (♂), 673-740 (pp. 31)
孟浩然 Meng Haoran (♂), 689-740 (pp. 32)
李白 Li Bai (♂), 701-762 (pp. 33-42)
王維 Wang Wei (♂), 699-761 (pp. 43-51)
裴迪 Pei Di (♂), 8th cent. (pp. 52-54)
王翰 Wang Han (♂), 8th cent. (pp. 55)
張旭 Zhang Xu (♂), 8th cent. (pp. 56)
王昌齡 Wang Changling (♂), 698-757 (pp. 57-59)
劉方平 Liu Fangping (♂), 8th cent. (pp. 60)
杜甫 Du Fu (♂), 712-770 (pp. 61-81)
岑參 Cen Shen (♂), 714-770 (pp. 82)
劉長卿 Liu Changqing (♂), 709-780 (pp. 83-84)
權德輿 Quan Deyu (♂), 759-818 (pp. 85)
張繼 Zhang Ji (♂), 8th cent. (pp. 86-88)
王建 Wang Jian (♂), ca. 760-830 (pp. 89)
白居易 Bai Juyi (♂), 772-846 (pp. 90-95)
王之渙 Wang Zhihuan (♂), 688-742 (pp. 96-97)
柳宗元 Liu Zongyuan (♂), 773-819 (pp. 98)
韋應物 Wei Yingwu (♂), 737-ca. 790 (pp. 99-104)
杜牧 Du Mu (♂), 803-852 (pp. 105-108)
李商隱 Li Shangyin (♂), 812-858 (pp. 109-111)
賈島 Jia Dao (♂), 779-843 (pp. 112)
李賀 Li He (♂), 791-817 (pp. 113-114)
李益 Li Yi (♂), 748-829 (pp. 115)
陳陶 Chen Tao (♂), ca. 812-885 (pp. 116)
貫休 Guan Xiu (♂), 832-912 (pp. 117)
張祜 Zhang Hu (♂), ca. 800 (pp. 118)
溫庭筠 Wen Tingyun (♂), 812-ca. 870 (pp. 119)
高蟾 Gao Chan (♂), 9th cent. (pp. 120)
王駕 Wang Jia (♂), ca. 900 (pp. 121)
范仲淹 Fan Zhongyan (♂), 989-1052 (pp. 122)
楊億 Yang Yi (♂), 974-1020 (pp. 123)
Moqi Yong (♂), ca. 1100 (pp. 124)
楊萬里 Yang Wanli (♂), 1127-1206 (pp. 125)
陸游 Lu You (♂), 1125-1210 (pp. 126-131)
王伯成 Wang Bocheng (♂), 13th cent. (pp. 132)
Song Fanghu (♂), 14th cent. (pp. 133)
盧摯? Lu Zhi (♂), 1235-1300 (pp. 134)
Zhao Guanxiao (♂), 18th cent. (pp. 135)
Translator(s): Hussem, Willem
Imprint: Amsterdam: De bezige bij, 1974
Notes: Relay translation?
Subjects: Poetry - Classical
Title: Gedichten voor China / Anonymous et al.
Author(s): 無名氏 Anonymous (pp. 14-19)
賈誼 Jia Yi (♂), 201-169 BC (pp. 20)
梁鴻 Liang Hong (♂), 1st cent. (pp. 23)
曹操 Cao Cao (♂), 155-220 (pp. 25)
陶淵明 Tao Yuanming (♂), 365-427 (pp. 26)
李白 Li Bai (♂), 701-762 (pp. 27)
杜甫 Du Fu (♂), 712-770 (pp. 28-33)
白居易 Bai Juyi (♂), 772-846 (pp. 34-41)
陳陶 Chen Tao (♂), ca. 812-885 (pp. 42)
曹松 Cao Song (♂), ca. 830-na 901 (pp. 43)
Deng Laowu (♂), 1884-1911 (pp. 44)
徐志摩 Xu Zhimo (♂), 1895-1931 (pp. 45)
聞一多 Wen Yiduo (♂), 1899-1946 (pp. 46)
魯迅 Lu Xun (♂), 1881-1936 (pp. 48-49)
卞之琳 Bian Zhilin (♂), 1910-2000 (pp. 50-52)
藏克家 Zang Kejia (♂), 1905-2004 (pp. 53)
艾青 Ai Qing (♂), 1910-1996 (pp. 54-55)
戴望舒 Dai Wangshu (♂), 1905-1950 (pp. 56-57)
蔡其矯 Cai Qijiao (♂), 1918-2007 (pp. 59)
北島 Bei Dao (♂), 1949- (pp. 61-63)
舒婷 Shu Ting (♀), 1952- (pp. 64-68)
顧城 Gu Cheng (♂), 1956-1993 (pp. 69)
芒克 Mang Ke (♂), 1951- (pp. 70)
食指 Shi Zhi (♂), 1948- (pp. 71)
楊煉 Yang Lian (♂), 1955- (pp. 72)
江河 Jiang He (♂), 1949- (pp. 74-80)
多多 Duoduo (♂), 1951- (pp. 82)
Sun Yi (♂), 20th cent. (pp. 83)
西川 Xi Chuan (♂), 1963- (pp. 84)
莫非 Mo Fei (♂), 1961- (pp. 85)
Hou Dejian (♂), 20th cent. (pp. 87)
Translator(s): Bantjes, Marisa; et al.
Imprint: Breda: De Geus, 1989
Subjects: Poetry - Classical
Poetry - Modern - Mainland China
Title: Gisteren voor vandaag / Liang Hung et al.
Author(s): 梁鴻 Liang Hong (♂), 1st cent. (pp. 6)
王粲 Wang Can (♂), 177-217 (pp. 8)
陶淵明 Tao Yuanming (♂), 365-427 (pp. 9-10)
陸凱 Lu Kai (♂), 5th cent. (pp. 11)
范雲 Fan Yun, 451-503 (pp. 12)
王融 Wang Rong (♂), 468-494 (pp. 13)
梁簡文帝 Liang Jian Wen Di (♂), 503-551 (pp. 14)
侯氏 Hou Shi (♀), 7th cent. (pp. 15)
王維 Wang Wei (♂), 699-761 (pp. 16-26)
李白 Li Bai (♂), 701-762 (pp. 27-31)
岑參 Cen Shen (♂), 714-770 (pp. 32)
孟郊 Meng Jiao (♂), 751-814 (pp. 34)
張繼 Zhang Ji (♂), 8th cent. (pp. 35)
白居易 Bai Juyi (♂), 772-846 (pp. 36-41)
韓愈 Han Yu (♂), 768-824 (pp. 42)
杜牧 Du Mu (♂), 803-852 (pp. 43-45)
李商隱 Li Shangyin (♂), 812-858 (pp. 46-47)
杜秋 Du Qiu (♂), 9th cent. (pp. 48)
于濆 Yu Fen (♂), 9th cent. (pp. 49)
羅隱 Luo Yin (♂), 833-910 (pp. 50)
朱貞白 Zhu Zhenbai (♂), 9th cent. (pp. 51)
陸龜蒙 Lu Guimeng (♂), 9th cent. (pp. 52)
沈詢 Shen Xun (♂), d. 864 (pp. 53)
施肩吾 Shi Jianwu (♂), 9th cent. (pp. 54)
Tu Sin-yu (pp. 55)
子蘭 Zi Lan (♂), ca. 869-904 (pp. 56)
歐陽修 Ouyang Xiu (♂), 1007-1072 (pp. 57-58)
蘇軾 Su Shi (♂), 1036-1101 (pp. 59)
向鎬 Xiang Gao (♂), 11th cent. (pp. 60)
Chen Shanmin (♂), 13th cent. (pp. 61)
陳杰 Chen Jie (♂), 13th cent. (pp. 62)
楊繼盛 Yang Jisheng (♂), 1516-1555 (pp. 63)
王彥泓 Wang Yanhong (♂), 1620-1680 (pp. 64)
王吉武 Wang Jiwu (♂), 1645-1725 (pp. 65)
袁枚 Yuan Mei (♂), 1715-1797 (pp. 66-68)
Translator(s): Hussem, Willem
Imprint: Amsterdam: De Bezige Bij, 1971
Notes: Relay translation from the English.
Subjects: Poetry - Classical
Title: Wijn: verzen naar Li-Tai-Po / Li-Tai-Po
Author(s): 李白 Li Bai (♂), 701-762
Translator(s): Eekhout, Jan H.
Imprint: Rotterdam: W.L. & J. Brusse, 1930
Notes: Relay translation from the English and German.
Subjects: Poetry - Classical
Title: Li Bo, de naam van de maan / Li Bo
Author(s): 李白 Li Bai (♂), 701-762
Translator(s): Walle, Willy vande; Nys, Mon
Imprint: Leuven: Kritak, 1991
Subjects: Poetry - Classical
Title: Levensroes / Li T'ai Po
Author(s): 李白 Li Bai (♂), 701-762
Translator(s): Teunis, Bert
Imprint: Antwerpen: U.M. Holland, 1943
Subjects: Poetry - Classical
Title: Zingend roei ik huiswaarts op de maan, Chinese gedichten / Meng Haoran et al.
Author(s): 孟浩然 Meng Haoran (♂), 689-740 (pp. 9-16)
王維 Wang Wei (♂), 699-761 (pp. 17-26)
李白 Li Bai (♂), 701-762 (pp. 27-38)
杜甫 Du Fu (♂), 712-770 (pp. 39-50)
白居易 Bai Juyi (♂), 772-846 (pp. 51-55)
Translator(s): Idema, Wilt L.
Imprint: Amsterdam: De Arbeiderspers, 1984
Subjects: Poetry - Classical
Title: De volle maan van het verleden, klassieke Chinese gedichten / Cao Zhi et al.
Author(s): 曹植 Cao Zhi (♂), 192-232 (pp. 9)
傅玄 Fu Xuan (♂), 218-278 (pp. 10-11)
陶淵明 Tao Yuanming (♂), 365-427 (pp. 12-13)
范曄 Fan Ye (♂), 398-445 (pp. 14)
沈約 Shen Yue (♂), 441-513 (pp. 16)
孟浩然 Meng Haoran (♂), 689-740 (pp. 17)
王維 Wang Wei (♂), 699-761 (pp. 18-22)
李白 Li Bai (♂), 701-762 (pp. 23-31)
杜甫 Du Fu (♂), 712-770 (pp. 32-37)
李冶 Li Ye (♂), d. 784 (pp. 38)
韓愈 Han Yu (♂), 768-824 (pp. 39-40)
白居易 Bai Juyi (♂), 772-846 (pp. 41-48)
元稹 Yuan Zhen (♂), 779-831 (pp. 49-51)
李賀 Li He (♂), 791-817 (pp. 52)
李商隱 Li Shangyin (♂), 812-858 (pp. 53)
曹松 Cao Song (♂), ca. 830-na 901 (pp. 54)
李煜 Li Yu (♂), 937-978 (pp. 55)
蘇軾 Su Shi (♂), 1036-1101 (pp. 56-59)
朱淑真 Zhu Shuzhen (♀), 12th cent. (pp. 60)
李清照 Li Qingzhao (♀), 1084-1151 (pp. 61)
陸游 Lu You (♂), 1125-1210 (pp. 62-63)
趙孟頫 Zhao Mengfu (♂), 1254-1322 (pp. 65)
劉時中 Liu Shizhong (♂), 14th cent. (pp. 67)
徐再思 Xu Zaisi (♂), 14th cent. (pp. 68)
趙方 Zhao Fang (♂), 1319-1369 (pp. 69)
高啟 Gao Qi (♂), 1336-1374 (pp. 70-74)
袁宏道 Yuan Hongdao (♂), 1568-1610 (pp. 75)
釋函可 Shi Hanke (♂), 1610-1659 (pp. 76)
袁枚 Yuan Mei (♂), 1715-1797 (pp. 77-78)
Jiang Shi (♂), 1818-1866 (pp. 79)
Translator(s): Idema, Wilt L.
Imprint: Amsterdam: Meulenhoff, 1991
Subjects: Poetry - Classical
Next >Last >>

Search:


Advanced search

Browse:

Authors
Translators/editors
Titles (Dutch)
Titles (Chinese)
Subjects

Contribute:

Contribute an entry

 

Designed by Qi Zheng, 2008 Maintained by Van Stein & Groentjes B.V., 2020