Logo - LeidenUniv
Logo - CUHK

Search results: 35 records found; displaying records 1 to 10 (page 1 of 4)

Next >Last >>
Title: De geschiedenis van de witte gibbon / Anonymous
Author(s): 無名氏 Anonymous
Translator(s): Idema, Wilt L.
Imprint: Amsterdam: Meulenhoff, 1993
Appeared in: De man met de kroezende baard, pp. 173-177. Amsterdam: Meulenhoff, 1993
Orig. title: 白猿傳 / 無名氏著.
Subjects: Fiction - Classical
Title: De man met de kroezende baard / Anonymous
Author(s): 無名氏 Anonymous
Translator(s): Idema, Wilt L.
Imprint: Amsterdam: Meulenhoff, 1993
Appeared in: De man met de kroezende baard, pp. 21-28. Amsterdam: Meulenhoff, 1993
Orig. title: 虬髯客傳 / 無名氏著.
Subjects: Fiction - Classical
Title: Vermaning door een dode hond / Anonymous
Author(s): 無名氏 Anonymous
Translator(s): Idema, Wilt L.; Jonker, D.R.
Imprint: Amsterdam: Arbeiderspers, 1974
Appeared in: Vermaning door een dode hond, pp. 167-220. Amsterdam: Arbeiderspers, 1974
Orig. title: 殺狗勸夫 / 無名氏著.
Subjects: Fiction - Classical
Title: De trouwe echtgenote, de Grote Muur en de Eerste Keizer / Anonymous
Author(s): 無名氏 Anonymous
Translator(s): Idema, Wilt L.
Imprint: Amsterdam: Meulenhoff, 1996
Appeared in: De mooiste verhalen uit het oude China, pp. 190-197. Amsterdam: Meulenhoff, 1996
Orig. title: 孟姜女 / 無名氏著.
Subjects: Fiction - Classical
Title: De ene vogel van jongeheer Shen eist zeven levens / Anonymous
Author(s): 無名氏 Anonymous
Translator(s): Idema, Wilt L.
Imprint: Amsterdam: Meulenhoff, 1996
Appeared in: De mooiste verhalen uit het oude China, pp. 85-104. Amsterdam: Meulenhoff, 1996
Orig. title: 沈小官一鳥害七命 / 無名氏著.
Subjects: Fiction - Classical
Title: De hartstochtelijke Zhou Shengxian zet de Fanlou op stelten / Anonymous
Author(s): 無名氏 Anonymous
Translator(s): Idema, Wilt L.
Imprint: Amsterdam: Meulenhoff, 1996
Appeared in: De mooiste verhalen uit het oude China, pp. 64-84. Amsterdam: Meulenhoff, 1996
Orig. title: 鬧樊樓多情周勝仙 / 無名氏著.
Subjects: Fiction - Classical
Title: Gedichten voor China / Anonymous et al.
Author(s): 無名氏 Anonymous
賈誼 Jia Yi (♂), 201-169 BC
梁鴻 Liang Hong (♂), 1st cent.
曹操 Cao Cao (♂), 155-220
陶淵明 Tao Yuanming (♂), 365-427
李白 Li Bai (♂), 701-762
杜甫 Du Fu (♂), 712-770
白居易 Bai Juyi (♂), 772-846
陳陶 Chen Tao (♂), ca. 812-885
曹松 Cao Song (♂), ca. 830-na 901
Deng Laowu (♂), 1884-1911
徐志摩 Xu Zhimo (♂), 1895-1931
聞一多 Wen Yiduo (♂), 1899-1946
魯迅 Lu Xun (♂), 1881-1936
卞之琳 Bian Zhilin (♂), 1910-2000
藏克家 Zang Kejia (♂), 1905-2004
艾青 Ai Qing (♂), 1910-1996
戴望舒 Dai Wangshu (♂), 1905-1950
蔡其矯 Cai Qijiao (♂), 1918-2007
北島 Bei Dao (♂), 1949-
舒婷 Shu Ting (♀), 1952-
顧城 Gu Cheng (♂), 1956-1993
芒克 Mang Ke (♂), 1951-
食指 Shi Zhi (♂), 1948-
楊煉 Yang Lian (♂), 1955-
江河 Jiang He (♂), 1949-
多多 Duoduo (♂), 1951-
Sun Yi (♂), 20th cent.
西川 Xi Chuan (♂), 1963-
莫非 Mo Fei (♂), 1961-
Hou Dejian (♂), 20th cent.
Translator(s): Bronkhorst, Daan; Crevel, Maghiel van; Haft, Lloyd; Hockx, Michel
Imprint: Breda: De Geus, 1989
Subjects: Poetry - Classical
Poetry - Modern - Mainland China
Title: Wat de wind fluistert bij maneschijn: klassieke Chinese roman / Anonymous
Author(s): 無名氏 Anonymous
Translator(s): Woude, Johan van der
Imprint: Antwerpen: Het Kompas, 1944
Orig. title: 好逑傳 / 無名氏著.
Notes: Relay translation from the French (?).
Subjects: Fiction - Classical
Title: De genoegens van de liefde / Anonymous
Author(s): 無名氏 Anonymous
Translator(s): Idema, Wilt L.
Imprint: Leiden: Plantage, 1996
Appeared in: Het hoogste genot. Gevolgd door: De genoegens van de liefde. Leiden: Plantage, 1996
Orig. title: 風流趨勢 / 無名氏著.
Subjects: Fiction - Classical
Title: Chinese dichters, drieduizend jaar poëzie / Anonymous et al.
Author(s): 無名氏 Anonymous
賀知章 He Zhizhang (♂), 659-744
孟浩然 Meng Haoran (♂), 689-740
王維 Wang Wei (♂), 699-761
崔顥 Cui Hao (♂), d. 754
王昌齡 Wang Changling (♂), 698-757
劉長卿 Liu Changqing (♂), 709-780
李白 Li Bai (♂), 701-762
李端 Li Duan (♂), 8th cent.
張祜 Zhang Hu (♂), ca. 800
朱慶餘 Zhu Qingyu (♂), ca. 800
韋應物 Wei Yingwu (♂), 737-ca. 790
張繼 Zhang Ji (♂), 8th cent.
子蘭 Zi Lan (♂), ca. 869-904
李頻 Li Pin (♂), 9th cent.
杜甫 Du Fu (♂), 712-770
白居易 Bai Juyi (♂), 772-846
元稹 Yuan Zhen (♂), 779-831
子夜 Zi Ye (♂), 3rd-4th cent.
薛濤 Xue Tao (♂), 770-832
李清照 Li Qingzhao (♀), 1084-1151
朱淑真 Zhu Shuzhen (♀), 12th cent.
黃峨 Huang E (♀), 1498-1569
吳藻 Wu Zao (♂), ca. 1796-ca. 1862
冰心 Bing Xin (♀), 1900-1999
鄭敏 Zheng Min (♀), 1920-2022
毛澤東 Mao Zedong (♂), 1893-1976
魯迅 Lu Xun (♂), 1881-1936
艾青 Ai Qing (♂), 1910-1996
聞一多 Wen Yiduo (♂), 1899-1946
李金髮 Li Jinfa (♂), 1900-1976
潘漠華 Pan Mohua (♂), 1902-1934
穆旦 Mu Dan (♂), 1918-1977
Tang Qi (♂), 1920-1990
北島 Bei Dao (♂), 1949-
顧城 Gu Cheng (♂), 1956-1993
舒婷 Shu Ting (♀), 1952-
多多 Duoduo (♂), 1951-
Bai Dang (♂), 20th cent.
Translator(s): Bronkhorst, Daan
Imprint: Baarn: De Prom, 1994
Subjects: Poetry - Classical
Poetry - Modern - Mainland China
Poetry - Modern
Next >Last >>

Search:


Advanced search

Browse:

Authors
Translators/editors
Titles (Dutch)
Titles (Chinese)
Subjects

Contribute:

Contribute an entry

 

Designed by Qi Zheng, 2008 Maintained by Van Stein & Groentjes B.V., 2020