Logo - LeidenUniv
Logo - CUHK

Search results: 28 records found; displaying records 1 to 10 (page 1 of 3)

Next >Last >>
Title: Chinese dichters, drieduizend jaar poëzie / Anonymous et al.
Author(s): 無名氏 Anonymous
賀知章 He Zhizhang (♂), 659-744
孟浩然 Meng Haoran (♂), 689-740
王維 Wang Wei (♂), 699-761
崔顥 Cui Hao (♂), d. 754
王昌齡 Wang Changling (♂), 698-757
劉長卿 Liu Changqing (♂), 709-780
李白 Li Bai (♂), 701-762
李端 Li Duan (♂), 8th cent.
張祜 Zhang Hu (♂), ca. 800
朱慶餘 Zhu Qingyu (♂), ca. 800
韋應物 Wei Yingwu (♂), 737-ca. 790
張繼 Zhang Ji (♂), 8th cent.
子蘭 Zi Lan (♂), ca. 869-904
李頻 Li Pin (♂), 9th cent.
杜甫 Du Fu (♂), 712-770
白居易 Bai Juyi (♂), 772-846
元稹 Yuan Zhen (♂), 779-831
子夜 Zi Ye (♂), 3rd-4th cent.
薛濤 Xue Tao (♂), 770-832
李清照 Li Qingzhao (♀), 1084-1151
朱淑真 Zhu Shuzhen (♀), 12th cent.
黃峨 Huang E (♀), 1498-1569
吳藻 Wu Zao (♂), ca. 1796-ca. 1862
冰心 Bing Xin (♀), 1900-1999
鄭敏 Zheng Min (♀), 1920-2022
毛澤東 Mao Zedong (♂), 1893-1976
魯迅 Lu Xun (♂), 1881-1936
艾青 Ai Qing (♂), 1910-1996
聞一多 Wen Yiduo (♂), 1899-1946
李金髮 Li Jinfa (♂), 1900-1976
潘漠華 Pan Mohua (♂), 1902-1934
穆旦 Mu Dan (♂), 1918-1977
Tang Qi (♂), 1920-1990
北島 Bei Dao (♂), 1949-
顧城 Gu Cheng (♂), 1956-1993
舒婷 Shu Ting (♀), 1952-
多多 Duoduo (♂), 1951-
Bai Dang (♂), 20th cent.
Translator(s): Bronkhorst, Daan
Imprint: Baarn: De Prom, 1994
Subjects: Poetry - Classical
Poetry - Modern - Mainland China
Poetry - Modern
Title: Vijf gedichten van Lu Yimin / Lu Yimin
Author(s): Lu Yimin (♀), 1962-
Translator(s): Meyer, Jan A.M. De
Appeared in: Het Trage Vuur 1 (October 1996), pp. 71-75
Subjects: Poetry - Modern - Mainland China
Title: Het feng-en-shan-offer / Ma Dibo
Author(s): Ma Dibo (♂), fl. 25-57
Translator(s): Hendriks, Sander
Appeared in: Het Trage Vuur 9 (December 1999), pp. 34-36
Subjects: Essays
Title: De staart / Wang Zengqi
Author(s): Wang Zengqi (♂), 1920-1997
Translator(s): Hagenaar, Elly
Appeared in: Het Trage Vuur 46 (July 2009), pp. 16-17
Subjects: Fiction - Modern - Mainland China
Title: De eeuwige deur / Shao Baojian
Author(s): Shao Baojian (♂), 1946-
Translator(s): Hagenaar, Elly
Appeared in: Het Trage Vuur 46 (July 2009), pp. 20-22
Subjects: Fiction - Modern - Mainland China
Title: Italiaans sonnet nr 19: Hawthorne / Zhu Xiang
Author(s): Zhu Xiang (♂), 1904-1933
Translator(s): Haft, Lloyd
Appeared in: Het Trage Vuur 10 (April 2000), pp. 58
Subjects: Poetry - Modern - Mainland China
Title: Begraaf me / Zhu Xiang
Author(s): Zhu Xiang (♂), 1904-1933
Translator(s): Vanwalle, Iege
Appeared in: Het Trage Vuur 10 (April 2000), pp. 59
Subjects: Poetry - Modern - Mainland China
Title: Dagboek van een vrijgezel / Lin Yu
Author(s): Lin Yu (♂), 1957-
Translator(s): Marijnissen, Silvia
Appeared in: Het Trage Vuur 10 (April 2000), pp. 64
Subjects: Poetry - Modern - Taiwan
Title: Ik ben China / Li Yawei
Author(s): Li Yawei (♂), 1963-
Translator(s): Leenhouts, Mark; Sison, Aurea
Appeared in: Het Trage Vuur 10 (April 2000), pp. 72-73
Subjects: Poetry - Modern - Mainland China
Title: Tot waarheid doorgebroken / Wang Chongyang
Author(s): Wang Chongyang (♂), 1112-1170
Appeared in: Het Trage Vuur 10 (April 2000), pp. 76-77
Subjects: Poetry - Classical
Next >Last >>

Search:


Advanced search

Browse:

Authors
Translators/editors
Titles (Dutch)
Titles (Chinese)
Subjects

Contribute:

Contribute an entry

 

Designed by Qi Zheng, 2008 Maintained by Van Stein & Groentjes B.V., 2020